Klientská Zóna
Blog -> Ako označovať kozmetické výrobky v e-shope?


Upraviť novinku
06.01.2017   |
overenyshop.sk

Ako označovať kozmetické výrobky v e-shope?


Ak predávate kozmetické výrobky vašou povinnosťou je správne ich označiť. Túto povinnosť špecifikuje Nariadenie Európskeho parlamentu č. 1223/2009 a tiež 4. hlava Zákona 355/2007.

Ako označovať kozmetické výrobky v e-shope?

Čo rozumieť pod pojmom kozmetický výrobok?

Pod pojmom kozmetický výrobok sa rozumie akákoľvek látka alebo zmes určená na kontakt s rôznymi vonkajšími časťami ľudského tela, čiže na kontakt s vlasmi, pokožkou, nechtami, perami a vonkajšími pohlavnými orgánmi. Ďalej je určená na kontakt so zubami a sliznicou ústnej dutiny. Používa sa výhradne na úpravu telesného pachu, čistenie, zmenu vzhľadu, parfumovanie, ochranu a udržiavanie dobrého stavu týchto vonkajších častí ľudského tela.

Medzi kozmetické prípravky zaraďujeme výrobky do kúpeľa a na sprchovanie, výrobky na depiláciu, dezodoranty a antiperspiranty, toaletné mydlá, dezodoračné mydlá, krémy, emulzie, lotiony, gély a oleje na pokožku, pleťové masky, tónovacie základy (tekuté, krémy, púdre), púdrový mejkap, púdre po kúpeli, hygienické púdre, výrobky na umývanie vlasov, vlasové kondicionéry, výrobky na úpravu vlasov, farby na vlasy, výrobky na onduláciu, vyrovnávanie a spevnenie vlasov, výrobky na formovanie účesu, parfumy, toaletné vody a kolínske vody, výrobky na líčenie a odlíčenie, výrobky na pery, výrobky na starostlivosť o nechty a úpravu nechtov, výrobky na bielenie pokožky, výrobky proti vráskam, výrobky na vonkajšiu intímnu hygienu, výrobky na slnenie, samoopaľovacie výrobky, výrobky na holenie a výrobky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu.

Aké informácie je potrebné uviesť v e-shope?

Tvar, vzhľad, vôňa, farba, objem, balenie, označenie ani prezentácia kozmetického výrobku nemôže ohrozovať bezpečnosť a zdravie spotrebiteľov tým, že by mohlo dôjsť k zámene za potraviny.

Prevádzkovateľ internetového obchodu je povinný v e-shope pri tovare uviesť hlavné vlastnosti výrobku. Túto povinnosť mu ukladá Zákon na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku a musí teda uviesť:

 • názov a popis výrobku,
 • cenu výrobku,
 • funkciu výrobku,
 • nominálny obsah,
 • fotografiu,
 • bezpečnostné upozornenia (pokiaľ sa na výrobok vzťahujú a sú dostupné na vonkajšom obale výrobku),
 • krajinu pôvodu (ak je výrobok dovezený z krajín mimo EÚ),
 • výrobcu alebo dovozcu,
 • dodaciu lehotu
 • pri kozmetických výrobkoch s trvanlivosťou viac ako 30 mesiacov lehotu vyjadrenú v mesiacoch alebo rokoch, počas ktorých bude výrobok bezpečné používať.

V obchodných podmienkach treba spotrebiteľa upozorniť na prípady, kedy nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Je to prípad kedy je výrobok uzatvorený v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Pri predaji kozmetických výrobkov v e-shope je potrebné tiež uviesť orgány dozoru, ktorými sú v prípade kozmetických výrobkoch SOI a regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Povinnými údajmi musia byť označené aj samotné kozmetické výrobky. Ak je na kozmetických výrobkoch uvedená lehota, počas ktorej je výrobok možné bezpečné používať (symbolom či slovným označením), je potrebné skontrolovať, či táto lehota neuplynie skôr než vyprší dátum minimálnej trvanlivosti.

Na obale každého kozmetického výrobku musia byť uvedené tieto údaje:

 • nominálny obsah,
 • dátum minimálnej trvanlivosti,
 • funkcia a zložky,
 • výrobná dávka,
 • bezpečnostné upozornenia,
 • obchodné meno a sídlo výrobcu alebo dovozcu.

Nominálny obsah

Nominálny obsah výrobku musí byť v slovenčine uvedený na vnútornom aj vonkajšom obale výrobku. Ak má výrobok obsah menší ako 5g alebo 5ml nie je potrebné nominálny obsah uvádzať. To isté platí aj v prípade bezplatných vzoriek a vzorkách na jedno použitie, na ktoré sa nominálny obsah taktiež neuvádza a v prípade balení obsahujúcich samostatné výrobky, ak majú nominálny obsah uvedené už jednotlivé výrobky. Ak je počet týchto výrobkov viditeľný, spočítateľný cez obal, alebo ak sa jednotlivé výrobky predávajú samostatne, nie je potrebné počet týchto výrobkov uvádzať.

Dátum minimálnej trvanlivosti

Dátum minimálnej trvanlivosti je dátum, do ktorého je výrobok bezpečný pre zdravie a spĺňa svoju pôvodnú funkciu. Udáva sa slovným spojením, ktoré musí byť v slovenčine. Môže to byť napr. „spotrebujte do“ a konkrétnym dátumom. Ak nechcete použiť slovné spojenie je možné použiť dátum pripojený k nasledujúcemu symbolu:

Dátum by mal byť vyjadrený v mesiacoch a rokoch alebo v dňoch, mesiacoch a rokoch (v tomto poradí), ako napríklad:

„spotrebujte do 1. decembra 2018“

„spotrebujte do dec. 17“

Môžete ho však uviesť aj v tvare odkazu na miesto, kde je dátum uvedený, napríklad:

„spotrebujte do dátumu uvedeného na spodnej strane obalu“

„spotrebujte do dátumu uvedeného na viečku výrobku“.

Kozmetické výrobky, ktoré sú už po dátume minimálnej trvanlivosti predávať nemôžte. Ak majú výrobky trvanlivosť viac ako 30 mesiacov a po otvorení prichádzajú do kontaktu s vonkajším prostredím alebo, ktoré môžu časom degradovať a výrobok môže degradovať musia mať označenie lehoty vyjadrenej v mesiacoch alebo rokoch, počas ktorých bude možné výrobok bezpečné používať a označenie symbolom otvoreného téglika.

Lehota, počas ktorej sa môže takýto výrobok po otvorení bezpečne používať môžete uviesť arabskou číslicou a mesiac slovne (napr. „12 mesiacov“) prípadne v skrátenom tvare, napríklad „6M“. Tento údaj ste povinní uviesť na vonkajšom aj vnútornom obale.

Funkcia a zložky

Ak by nebolo zo samotného výrobku určiteľné, o aký kozmetický výrobok ide, musí sa uviesť aj jeho funkcia, a to v slovenskom jazyku a na vonkajšom aj vnútornom obale.

Zložky sú látky a to buď syntetického alebo prírodného pôvodu, ktoré boli použité na výrobu kozmetického výrobku. Uvádzajú sa názvom podľa medzinárodného názvoslovia INCI. V prípade, že takýto názov neexistuje, uvedie sa jeden z iných medzinárodných názvov, podľa výberu výrobcu.

Pri výrobkoch obsahujúcich zložku, ktorá nemá názov v žiadnom medzinárodnom názvosloví sa v zozname uvedie názov základnej látky alebo názov použitej časti rastliny alebo živočícha a názvy súčastí zložky.

Zoznam zložiek sa neuvádza slovom „Zložky“ alebo „Zloženie“, ale v angličtine INGREDIENTS. Uvádza sa podľa hmotnosti (vzostupne). Pokiaľ má zložka menej ako 1%, uvádza sa v ľubovoľnom poradí, no až po zložkách, ktoré majú viac ako 1%. Farbivá sa v zozname zložiek uvádzajú až ako posledné.

Nanozložky, čiže zložky vo veľkosti 1-100nm musia byť uvádzané tak, že za názvom zložky sa uvedie označenie „nano“ (napríklad „titanium oxide (nano)“.

Ak má výrobok len jeden obal, zoznam zložiek sa musí uviesť na tento obal. Na výrobkoch zabalených do vnútorného aj vonkajšieho obalu stačí zoznam zložiek uviesť len na vonkajší obal.

Dekoratívna kozmetika, kúpeľové guľôčky alebo kozmetické výrobky v hotelových izbách, môžu mať zoznam uvedený na samostatnom liste.

V prípade žeby veľkosť alebo tvar kozmetického výrobku neumožňovali umiestnenie zložiek na obale, môžete ho uviesť na štítku,letáčiku alebo kartičke, ktoré sa buď pripevnia alebo vložia na kozmetický výrobok. Na vonkajšom obale však musí byť na tento spôsob označenia upozornené a musí byť naznačené (napr. symbolom), kde je zoznam uvedený.

Bezpečnostné informácie

Ak kozmetický výrobok obsahuje niektorú zo zložiek uvedených v zozname v prílohách 3, 4, 5 alebo 6 Nariadenia, v tom prípade ste povinní mať na vonkajšom aj vnútornom obale príslušné označenie a bezpečnostné informácie, a to výlučne v slovenskom jazyku. Sú to napríklad tieto označenia: „Nevhodné pre deti do 3 rokov“, „Neprehĺtať“, „Dôkladne opláchnuť“.

Výrobky určené na profesionálne použitie

Aj výrobky určené na profesionálne použitie musia byť náležite označené. Profesionálom je osoba vykonávajúca v určitej oblasti profesionálnu činnosť, na ktorej vykonávanie má požadované vzdelanie alebo prax. Môže to byť napríklad farbenie vlasov, nechtový dizajn a podobne.

Označenie „na profesionálne použitie“ musia mať tie výrobky, ktoré sú určené na používanie alebo aplikovanie profesionálom. Označené musia byť hlavne kvôli tomu, že obsahujú látku, ktorá je regulovaná v nariadeniach vlády, resp. sa používa vo vyššej koncentrácii ako na všeobecné použitie alebo pre túto látku nie sú stanovené upozornenia, ktoré by výrobok určený pre bežného spotrebiteľa musel mať uvedené na obale. Použitie alebo aplikácia takých výrobkov si preto vyžaduje zručnosť, vedomosť a profesionálne skúsenosti profesionálov.

Obchodné meno

Na obal kozmetického výrobku treba uviesť obchodné meno a adresu výrobcu, prípadne dovozcu. Je ich možné skrátiť, no tak, aby bolo možné identifikovať túto osobu a aj adresu. V prípade, že bol výrobok vyrobený v EU je zodpovednou osobou buď výrobca, alebo osoba, ktorú nato výrobca písomne poveril. Ak by bol výrobok vyrobený mimo Európsku úniu, tak je zodpovednou osobou buď dovozca, ktorý sídli v EÚ alebo osoba, ktorú nato výrobca písomne poveril alebo distribútor uvádzajúci tento výrobok pod svojim meno alebo obchodnou známkou alebo výrobok zmenil (napríklad naplnil do obalu iného rozmeru, označil a zabalil). Dovozca je osoba alebo firma dovážajúca kozmetický výrobok z krajiny mimo EÚ.

Ak sa na Slovensko dovážajú výrobky z krajín mimo EÚ je potrebné uviesť aj krajinu pôvodu. Obchodné meno alebo meno a sídlo by malo byť uvedené na vnútornom aj vonkajšom obale, nemusí však byť uvedené v slovenčine. Ak bol výrobok vyrobený v niektorom členskom štáte EÚ nemusí mať označenie „Vyrobené v EÚ“.

Na obal nemusíte avšak môžete uviesť aj distribútora a jeho adresu. V prípade, že by nebol na obale uvedený ani výrobca ani dovozca, zodpovednou osobou v prípade kontroly je distribútor.

Návod na použitie

Návod na použitie kozmetických výrobkov sa musí uvádzať len na tých výrobkoch, pri ktorých by nesprávnym používaním mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia ľudí.

Výrobná dávka (šarža)

Výrobná dávka znamená množstvo výrobku vyrobeného za rovnakých podmienok, určuje si ju výrobca. Slúži nato, aby mohlo byť v prípade potreby zistiteľné aké suroviny boli použité na daný výrobok, kam bol distribuovaný, v akom množstve a podobne. Označenie môže mať tvar súboru písmen alebo číslic, poprípade dátumu, minimálnej trvanlivosti alebo odkazu, ktorý umožní identifikáciu kozmetického výrobku.

Výrobná dávka je treba uviesť na vnútornom a vonkajšom obale. V prípade, že je výrobok príliš malý, stačí keď bude výrobná dávka uvedená len na vonkajšom obale.

Výnimky pri označovaní kozmetických výrobkov

Bezpečnostné údaje – ak je z praktických dôvodov možné uviesť bezpečnostné vety a návod na použitie len na páske, štítku, kartičke alebo letáčiku, ktorý sa pripevní na obal alebo doň vloží, ak je to možné, musí byť uvedený slovný odkaz alebo symbol návodu na použitie.

Zoznam zložiek netreba uvádzať na vnútornom obale, stačí na vonkajšom. Ak nie je možné uviesť zoznam zložiek na vonkajšom obale, môže sa uviesť na štítku, páske, kartičke, ktorá sa buď vloží do obalu alebo pripevní na obal výrobky. Ak bude zoznam zložiek uvedený týmto spôsobom, je potrebné to slovne alebo symbolom označiť na vonkajšom obale výrobku.

Ak má výrobok malé rozmery, stačí keď výrobnú dávku uvediete len na vonkajšom obale.

Výrobky, ktoré sa balia až na žiadosť spotrebiteľa – teda výrobky, ktoré nebalí výrobca, ale sa balia až pri predaji pred zákazníkom (napr. mydielka,kúpeľňové guľôčky, krájané mydlo a pod.), musia byť označené, avšak povinné údaje je možné umiestniť na kartičku, letáčik, či pásku a priložiť k výrobku. Za označenie je zodpovedný predajca, ktorý takto výrobok balí.

Označenia v slovenskom jazyku – ak je vonkajší obal prebalený priehľadným celofánovým obalom alebo chránený pred otvorením iným spôsobom, povinné údaje nemusia byť na vnútornom obale v slovenčine.

Ako označovať kozmetické výrobky v rozprašovačoch

Kozmetické výrobky v aerosólovom balení, čiže v spreji musia spĺňať požiadavky na označovanie podľa Nariadenia vlády č. 46/2010.

Aerosólový rozprašovač je taký obal, ktorý je vyrobený z kovu, plastu alebo zo skla a obsahuje stlačený plyn pod tlakom s pastou, kvapalinou, práškom alebo bez nich. Tento obal je vybavený vypúšťacím zariadením umožňujúcim vypustiť obsah ako tuhé alebo kvapalné častice v suspenzii s plynom vo forme pasty, peny, prášku alebo kvapaliny.

Požiadavky sa vzťahujú na tieto rozprašovače:

 • sklenený aerosólový rozprašovač s nechráneným skleneným obalom,
 • kovový aerosólový rozprašovač s objemom 50ml – 100ml,
 • plastové rozprašovače používané za rozprašovače s obalmi z nechráneného skla do objemu 150ml,
 • sklenený aerosólový rozprašovač s trvalým ochranným povlakom vrátane plastových, ktoré sa považujú za rozprašovače s obalmi z chráneného skla do objemu 220ml.

V prípade rozprašovaču, ktorý je malého rozmeru, čo je menej ako 150ml, povinné údaje nemusia byť na samotnom obale, ale môžu byť aj na štítku pripevnenom k obalu. V prípade, že je k rozprašovaču pribalený návod na použitie, potom povinné informácie a dodatočné upozornenia musia byť aj v tomto návode.

Rozprašovače musia byť označené aj symbolom plameňa, ktorého minimálna plocha nesmie byť menšia ako 1cm2. Tento piktogram musí byť označený výstražným slovom a upozornením a bezpečnostným upozornením.

Povinnosť sa netýka len rozprašovačom uvedených na trh pred 1.6.2015 nemusia byť takto označené až do 1.6.2017. Od 1.6. 2017 musia byť všetky aerosólové rozprašovače označené v súlade s Nariadením.

Údaje, ktoré môžete ale nemusíte uvádzať

Na obale kozmetického výrobku môžete uviesť aj dobrovoľné údaje, tie však musia spĺňať podmienku, že sú opísané, označené alebo ponúkané takým spôsobom, že by sa spotrebiteľ ohľadom jeho vlastností nemal pomýliť. Okrem balenia výrobku sa táto podmienka týka aj reklamných materiálov, reklám, plagátov, letákov a popisov výrobku v internetovom obchode.

Umiestnenie povinných údajov

Všetky povinné údaje musia byť uvedené tak ako na vonkajšom obale, tak aj na vnútornom. Vonkajším obalom môže byť napríklad kartónová škatuľa alebo kazeta a vnútorným obalom téglik, tuba a podobne.

Táto povinnosť sa týka všetkých kozmetických výrobkov, rovnako aj testerov, darčekových balení, výrobkov na profesionálne aj na jednorazové použitie. V prílohe č. 3 Nariadenia sú uvedené látky, ktoré môžu kozmetické výrobky obsahovať len s obmedzením. V prílohe č. 2 Nariadenia je zoznam zakázaných látok, ktoré nemôže obsahovať žiaden kozmetický výrobok. Povolené farbivá sú uvedené v prílohe č.4 Nariadenia a v prílohe č. 5 sú uvedené povolené konzervačné látky. V prílohe č. 6 Nariadenia sú uvedené povolené UV filtre. Veľkosť písma ani farba písma nie sú stanovené.

Čo ak sa údaje nezmestia na obal?

Pri niektorých výrobkoch nie je z praktických dôvodov možné umiestniť podmienky použitia, upozornenia a návody na použitie na vnútornom a vonkajšom obale. Vtedy je možné ich uviesť na letáčik, štítok alebo kartičku, ktoré sa vložia alebo pripevnia na obal. Musíte však nato upozorniť vyššie spomínaným symbolom návodu na použitie.

Označenia a tvrdenia o kozmetických výrobkoch musia byť pravdivé

Označenie alebo propagácia kozmetických výrobkov nesmie obsahovať názvy, texty, obrázky,obchodné značky a názorné, či iné symboly, ktoré by týmto výrobkom pripisovali vlastnosti alebo funkcie, ktoré v skutočnosti nemajú.

Akékoľvek tvrdenie o kozmetických výrobkoch musí byť v súlade s právnymi predpismi. Znamená to, že nemôžete na výrobku alebo pri výrobku uvádzať, že bol povolený resp. schválený EÚ, keďže sa kozmetické výrobkyuvádzajúna trhbez schvaľovacieho postupu. Nemôžete ani na výrobok umiestňovať CE značku a navádzať tak zákazníka, aby si myslel, že výrobok podlieha inému regulačnému postupu ako majú kozmetické výrobky. Podobne nesmiete ani uvádzať, že má výrobok osobitný prínos, vyššiu úroveň bezpečnosti, pokiaľ tento prínos znamená len to, že je výrobok v súlade s minimálnymi legislatívnymi požiadavkami.Všetky tvrdenia musia byť pravdivé, nesmiete na nich alebo na informáciách k výrobkom uvádzať nepravdivé alebo nesúvisiace informácie bez overiteľných dôkazov. Čiže napríklad nemôžete deklarovať, že výrobok obsahuje ovocie, ak má len ovocnú príchuť.

Tvrdenia, ktoré uvádzate na kozmetických výrobkoch alebo v informáciách o nich musíte byť schopní dokázať. Pre všetky takéto tvrdenia teda musí mať výrobca alebo dovozca náležité a overiteľné dôkazy. Dôkazy môžu byť čerpané z akéhokoľvek spoľahlivého zdroja, čiže buď od dodávateľov surovín, z vedeckej literatúry, z výsledkov štúdií alebo zo skúseností s podobnými výrobkami. Zjavne zveličené tvrdenia si odôvodnenie nevyžadujú, keďže ich nikto nebude brať doslovne.

Tvrdenia o výrobkoch musia byť čestné, čiže výrobca pri nich nesmie prekročiť rámec overiteľných dôkazov. Výrobca alebo dovozca napríklad nesmie použiť tvrdenie, že tisíce ľudí uprednostňuje tento výrobok, ak predal len stovky a nesmie použiť zmanipulované obrázky napríklad „pred a po“ použití výrobku.

Je tiež zakázané výrobku pripisovať jedinečné vlastnosti, ak existujú na trhu iné výrobky, ktoré majú rovnaké vlastnosti.

Tvrdiť o výrobku, že je zlepšený, má zlepšené vlastnosti nového zloženia je možné len v prípade, že je skutočne zlepšený. Nie je čestné ani nadhodnocovať vlastnosti, napríklad pri výrobkoch s vysokým obsahom alkoholu, ktoré vďaka tomu nie je potrebné konzervovať by sa nemala zvýrazňovať skutočnosť, že neobsahujú žiadne konzervačné látky.

V prípade, že sa účinok výrobku viaže na konkrétne podmienky, napríklad použitie v spojení s inými výrobkami, musí to byť jasne uvedené.

Tvrdenia o kozmetických výrobkoch musia byť aj objektívne, nesmú očierňovať konkurenciu, nesmú spôsobiť zámenu s výrobkom konkurenta a nesmú očierňovať konkurentov ani legálne používané zložky.

 Nesmú tiež spotrebiteľa zmiesť, napríklad tvrdením, že výrobok na rozdiel od nejakého ďalšieho výrobku neobsahuje nejakú zložku, o ktorej je známe, že spôsobuje niečo neželané. Podobne aj porovnávanie účinku dezodorantu a antiperspirantu nie je správne, keďže ide o dva rôzne výrobky s odlišnými funkciami. 
Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Certifikácia
e-shopu
Kompletné VOP a reklamačný poriadok na mieru. Obdržíte aj ročnú certifikáciu a potvrdenie o bezchybnosti Vášho obchodu.

Pravidlá
certifikácie
Všetky pravidlá, ktoré musí E-shop pred certifikáciou spĺňať, aby mu mohol byť udelený certifikát kvality eshopu.

Vypracovanie
VOP a RP
Prevádzkujúci E-shop potrebuje aby mal vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

Stiahnite si
dokumenty
Dokumentácia vhodná pre vlastníkov E-shopu a ich klientov