Klientská Zóna
Blog -> Ako podnikať a predávať potraviny s výživovými doplnkami cez e-shop?


Upraviť novinku
13.11.2020   |
overenyshop-sk

Ako podnikať a predávať potraviny s výživovými doplnkami cez e-shop?


Zamysleli ste sa nad podnikaním formou založenia internetového obchodu? Na čo sa máme zamerať a čomu musíme predísť, aby náš obchod bol bezchybný a prilákal čím najviac záujemcov, z ktorých sa stanú opakovaní nákupcovia v našom obchode?

Jedným z hlavných kritérií nie je cena tovaru za najlepší výrobok (kto výrobok predáva, jeho značka, záruka naň a pod.) ale pomer ceny a kvality, potom nasleduje dizajn stránky, recenzie a obľúbenosť daného produktu, bezrizikovosť a predajnosť výrobku. Mnoho z týchto vplyvov je navyše subjektívnych. Viac informácii o tom, ako začať podnikať a ako rozbehnúť úspešný biznis môžeme nájsť tu alebo na našej stránke.

A pritom toto všetko je stále len jedným z mnohých dôležitých krokov. Predtým však musíme zabezpečiť všetky potrebné náležitosti, ktoré sú k takémuto druhu podnikania nevyhnutné.

Ako a kde začať?

 

Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní, tzv. živnostenský zákon hovorí, že podnikateľská činnosť (živnosť) je sústavná (sústavnosť = neustála a nepretržitá podnikateľská činnosť, kde si podnikateľ sám zabezpečuje prostriedky, či už hmotné alebo finančné a nie je podriadený svojim obchodným partnerom) činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Na začatok podnikania sme povinní splniť zákonné podmienky uvedené v živnostenskom zákone a potom nám už nebude nič stáť v ceste stať sa podnikateľom.

Ku všeobecným podmienkam prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť.

 

Povinné informácie o prevádzkovateľovi zverejnené na e-shope

Naša e-shopová stránka musí obsahovať povinné informácie, ktoré musia byť viditeľné a ľahko dostupné pre všetkých.

Povinné informácie o prevádzkovateľovi zverejnené na e-shope:

 • obchodné meno (v prípade právnickej osoby IČO, DIČ),
 • sídlo firmy (resp. miesto podnikania),
 • telefónny a e-mailový kontakt,
 • označenie registračným číslom.

 

Prevádzkovateľ a zamestnanci potravinového e-shopu musia byť tiež držiteľmi hygienického preukazu podľa príslušného zákona.

 

Povinnosti predaja potravín alebo výživových doplnkov na diaľku

 

Ak sme sa pohli v našich podmienkach spustenia predaja cez e-shop a vybavili sme si náležitosti potrebné k uzavretiu živnosti, je na čase, pustiť sa do tvorenia stránky e-shopu.

Podľa zákona 152/1995 Z. z. o potravinách, každý, kto uvádza na trh potraviny alebo výživové doplnky prostredníctvom predaja na diaľku je však povinný dodržať podmienky predaja spolu s osobitnými predpismi.

Pri niektorých typoch produktoch si nemusíme byť istí, či ide o potravinu alebo výživový doplnok, napríklad produkty typu zdravých olejov ako rakytníkový olej. Iné to môže byť už pri liečivých produktoch a kozmetike, ktoré sa môžu používať pri liečbe chorôb, napríklad produkty na liečbu psoriázy. Preto by sme si mali poriadne naštudovať povinné podmienky a v prípade nejasností sa radšej poradiť so skúseným právnikom.

 

Podmienky predaja:

 • ponúkame iba potraviny alebo výživové doplnky, ktoré spĺňajú požiadavky,
 • byť registrovaný pri potravinách regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a pri výživových prípravkoch organizáciou,
 • dodržiavame hygienu uvádzania na trh,
 • na svojom webovom sídle zverejniť:
  • obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, identifikačné číslo organizácie,
  • názov potraviny alebo výživového doplnku,
  • cenu potraviny alebo výživového doplnku,
  • dodacie podmienky a náklady na dodanie,
  • platobné podmienky,
  • obchodné podmienky.

 

Treba mať na zreteli, že Štátna veterinárna a potravinová správa pravidelne vykonáva funkciu kontroly potravín a v prípade porušenia prevádzkových pokynov nám hrozia vysoké sankcie.

Registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh

Ak sme splnili požiadavky na prevádzkovateľa predajcu na diaľku, tak ďalším krokom je podľa osobitného predpisu oznámiť príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín zriadenie našej prevádzky a tým ju zaregistrovať a uzatvoriť činnosť prevádzkarne.

Príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín sme tiež povinní oznámiť akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne.

 

Druhy potravín, ktoré môžeme umiestniť na trh (podľa osobitného predpisu):

 • nové potraviny a výživové doplnky so súhlasom,
 • potraviny na počiatočnú výživu dojčiat, dietetické potraviny na osobitné medicínske účely, ostatné potraviny na osobitné výživové účely,
 • minerálne vody a pramenité vody dovážané z tretích krajín,
 • potraviny s výživovým tvrdením a zdravotným tvrdením,
 • geneticky modifikované potraviny,
 • klíčky, len po schválení príslušným orgánom úradnej kontroly potravín.

Žiadosť o schválenie prevádzkarne produkujúcej klíčky podávame podľa vzoru žiadosti, ktorý je v Zákone 152/1995 Z. z. uvedený v prílohe č. 2.

Druhy potravín, ktoré sú zakázané umiestniť na trh (podľa osobitného predpisu):

 • iné ako bezpečné,
 • klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom,
 • neznámeho pôvodu,
 • po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti (okrem bezodplatného prevodu).

 

Výroba potravín a ich predaj cez e-shop

Predaj potravín cez e-shop je vlastne predajom potravín na diaľku.

Výrobou potravín sa podľa zákona 152/1995 Z. z. rozumie čistenie, triedenie, upravovanie, opracúvanie alebo spracúvanie surovín, prípadne pridávanie prídavných látok a pomocných látok vrátane balenia a skladovania pri výrobe potravín určených na umiestnenie na trh.

Pri výrobe potravín sme zodpovední za ich bezpečnosť a kvalitu.

Používať zdroje ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín možno len na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Pridávať rádioaktívne látky pri výrobe potravín je zakázané.

 

Zo Zákona 152/1995 Z. z. o potravinách sme povinní pri výrobe, manipulácii a umiestňovaní potravín na trh dodržiavať tieto podmienky:

Potraviny

 • zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu predávaných a vyrábaných potravín pravidelnou kontrolou (vlastná kontrola) ustanovených osobitnými predpismi a viesť o tom záznamy,
 • zabezpečiť hygienu predaja,
 • označenie potravín, oddelené umiestnenie a predaj potravín na iný než pôvodný účel a takýto predaj zreteľne vyznačiť,
 • nesmieme meniť, odstraňovať a zakrývať údaje uvedené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku na spotrebiteľskom balení,
 • zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníctvom technických prostriedkov a technických zariadení,
 • nesmieme spoločne predávať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne ovplyvňujúce bezpečnosť a kvalitu potravín,
 • nepredať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti,
 • potraviny určené na osobitné výživové účely a nové potraviny a geneticky modifikované potraviny umiestňovať na trh len balené,
 • vzhľadom na povahu potraviny primerane skrátiť dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedenej na obale potraviny, ak bola rozbalená na účel predaja jednotlivých častí, a ustanoviť podmienky ich ďalšieho uchovania tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality a bezpečnosti potraviny,
 • zabezpečiť, aby pri predaji a preprave potravín, výživových doplnkov a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami bol k dispozícii doklad o pôvode tovaru,
 • uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku,
 • krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny (táto povinnosť sa nevzťahuje na balené potraviny vo výrobe, čerstvé ovocie a zeleninu),
 • ich nepredávať na miestach, na ktorých je predaj zakázaný podľa osobitného predpisu,
 • potraviny, ktorých trvanlivosť je viac ako 4 dni a doba zostávajúca do ich dátumu spotreby je kratšia ako 24 hodín, umiestniť oddelene a/alebo takýto výrobok označiť informáciou pre spotrebiteľa o blížiacom sa ukončení doby spotreby,
 • potraviny nevhodné na spotrebu ľuďmi alebo nebezpečné a predmety určené na styk s potravinami, ktoré ohrozujú zdravotnú bezpečnosť potravín,na vlastné náklady zneškodniť v zariadení podľa osobitného predpisu.

Skladové a výrobné priestory, priestory na balenie potravín

 • vykonávať sústavné čistenie, dezinfekciu priestorov používaných pri predaji, príp. ich deratizáciu a viesť o tom záznamy,

Zamestnanci a fyzické osoby zúčastňujúce sa v priestoroch výroby, skladových a balných priestoroch a tiež pri výrobe potravín

 • aby zamestnanci, ktorí prichádzajú, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, boli poučení a vyškolení o hygiene potravín podľa osobitného predpisu v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonávajú,
 • mať znalosť o výrobe potravín a manipulácii s nimi a ich umiestnením na trh a o predpisoch na zabezpečenie bezpečnosti a kvality,
 • dodržiavať zásady osobnej hygieny a hygienické požiadavky na výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich umiestnenie na trh,
 • zaobchádzať s potravinami tak, aby sa neporušovala ich bezpečnosť a kvalita,
 • absolvovať vstupnú lekársku prehliadku a ďalšie lekárske prehliadky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.

 

Označenie výrobkov

Každý výrobok musí byť dôkladne a správne označený a musí obsahovať všetky potrebné informácie.

 

Informácie a označenie tovaru = vždy v slovenskom jazyku, ktoré sa na obale musí nachádzať:

 • o výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi,
 • o miere a množstve (uvedené v mernej jednotke),
 • o spôsobe použitia a údržbe výrobku,
 • o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby,
 • o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku,
 • o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov,
 • návod na použitie.

Balenie potravín

Ak je súčasťou predaja potravín a výživových doplnkov aj ich výroba, či manipulácia s nimi a je potrebné ich balenie, sme povinní používať len také obaly a obalové materiály, ktoré pri obvyklom alebo predpísanom spôsobe manipulovania s potravinami nepriaznivo neovplyvňujú ich bezpečnosť a kvalitu, chránia ich pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi a vylúčia zámenu potraviny za iný výrobok.

Na balenie potravín smieme používať len také obaly a obalové materiály, ktoré zodpovedajú požiadavkám na predmety a materiály prichádzajúce do priameho styku s potravinami.

 

Označovanie potravín

Ak vyrábame potraviny, manipulujeme s nimi alebo ich umiestňujeme na trh, sme povinní ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajmi podľa osobitného predpisu.

Pri každom tovare musíte mať uvedenú aj cenu. Ak ste platiteľmi DPH, musíte uvádzať cenu vrátane DPH (tovar bez ceny môže byť na e-shopovej stránke iba v tom prípade, že momentálne nie je dostupný, resp. ho nie je možné objednať si).

Dodaciu lehotu, teda dostupnosť tovaru uvádzame pri každej položke tovaru. Znamená to, že ak je tovar dostupný, máme ho priamo na sklade a tovar nie je nikde u externého dodávateľa (chybná informácia je dôvodom pre nekalú obchodnú praktiku a je sankcionovateľná).

 

Skladovanie potravín

Skladovanie potravín je tiež podmienené zákonom.

 

Našou povinnosťou pri skladovaní potravín je:

 • zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu,
 • zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia (vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie),
 • kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel,
 • zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu,
 • uchovávať rýchlo sa kaziace potraviny trvale schladené a zmrazené potraviny uchovávať trvale zmrazené,
 • dodržiavať ďalšie podmienky skladovania určené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku.

 

Preprava potravín

Pri preprave potravín musíme dôsledne  dodržiavať tieto ustanovenia a dbať:

 • zabezpečiť prepravu potravín a zložiek na ich výrobu v spôsobilých a vhodne vybavených dopravných a paletizačných prostriedkoch takým spôsobom, aby sa zachovala ich bezpečnosť a kvalita,
 • dbať na čistotu dopravných a paletizačných prostriedkov a vykonávať ich dezinfekciu,
 • používať pri preprave len také dopravné a paletizačné prostriedky, ktorých steny a ostatné časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, sú z nekorodujúceho materiálu a ani inak negatívne neovplyvňujú bezpečnosť alebo kvalitu potravín a sú hladké, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné,
 • zabezpečiť účinnú ochranu prepravovaných potravín pred hlodavcami, vtákmi, hmyzom, prachom a iným znečistením a prepravovať ich za takých podmienok, aby sa v priebehu prepravy nezvýšila alebo neznížila ich teplota, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť bezpečnosť a kvalitu potravín,
 • zabezpečiť oddelenú prepravu nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich ich bezpečnosť a kvalitu.

 

Doklad o kúpe = pokladničný doklad

V prípade, že tovar nebudeme vydávať osobne a nebudeme prijímať hotovosť, nepotrebujeme vlastniť registračnú pokladnicu. Každému zákazníkovi, ktorý je nákupcom tovaru na našom e-shope však musíme vystaviť faktúru, dodací list alebo potvrdenie o nákupe.

 

Faktúra, dodací list alebo doklad o nákupe musí obsahovať:

 • obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo predávajúceho, miesto podnikania fyzickej osoby,
 • adresa prevádzkarne,
 • dátum predaja,
 • názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
 • cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.
 • ak predávame tovar s následnou dodávkou, doklad o kúpe musí obsahovať aj miesto určenia, dátum a čas dodávky.

 

Obchodné a reklamačné podmienky

Obchodné podmienky, sú informácie, ktoré zahŕňajú povinnosti podľa zákona, dodacie podmienky, ceny poštovného, balného, či dodacie doby a s ktorými musí byť zákazník zo zákona oboznámený ešte pred podpísaním zmluvy, resp. objednaním si tovaru (Zákon č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Najvhodnejším spôsobom ako zjednodušiť preštudovanie ešte pred nákupom, je umiestniť ich na samostatnú podstránku, kde sa budú nachádzať aj všetky povinné informácie ohľadom reklamačných podmienok a informácie o odstúpení od zmluvy.

 

Obchodné podmienky by mali obsahovať:

 • naše firmené údaje a adresu, na ktorú zákazník môže uplatniť reklamáciu,
 • cena dopravy a balného,
 • platobné a dodacie podmienky,
 • informácie o vybavovaní reklamácií a sťažností,
 • informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, lehote a postupe pri vrátení tovaru bez udania dôvodu, formulár na odstúpenie od zmluvy,
 • informáciu o tom, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru,
 • informácie o tom, že predávajúci je zodpovedný za vady tovaru alebo služby, vrátane záručnej doby,
 • informácie o prísnejších podmienkach záruky poskytovanej výrobcom než určuje zákon,
 • informácie o platbe vopred,
 • informáciu o tom, že zákazník súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu,
 • informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov,
 • informácie o ochrane osobných osobných údajoch zákazníka, ktoré budete spracúvať,
 • informácie o ukladaných cookies.

 
Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Certifikácia
e-shopu
Kompletné VOP a reklamačný poriadok na mieru. Obdržíte aj ročnú certifikáciu a potvrdenie o bezchybnosti Vášho obchodu.

Pravidlá
certifikácie
Všetky pravidlá, ktoré musí E-shop pred certifikáciou spĺňať, aby mu mohol byť udelený certifikát kvality eshopu.

Vypracovanie
VOP a RP
Prevádzkujúci E-shop potrebuje aby mal vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

Stiahnite si
dokumenty
Dokumentácia vhodná pre vlastníkov E-shopu a ich klientov