Klientská Zóna
Blog -> Ako správne vytvoriť obchodné podmienky a čo musia obsahovať?


Upraviť novinku
10.08.2015   |
overenyshop.sk

Ako správne vytvoriť obchodné podmienky a čo musia obsahovať?


Všeobecné obchodné podmienky sú najčastejším druhom obchodných dokumentov. V nasledujúcom článku by sme Vám chceli ozrejmiť na čo si dať pri ich tvorbe pozor a ktoré náležitosti nesmiete vynechať.

Všeobecné obchodné podmienky používané vo vzťahu so spotrebiteľom

Spotrebiteľ je považovaný za slabšiu zmluvnú stranu a podľa nášho zákona je mu poskytovaná vyššia ochrana ako predajcovi. Teda aj obchodné podmienky najme u e-shopov by mali byť tvorené v tomto duchu. Pri niektorých položkách, ktoré sú používané v obchodných podmienkach vytvorených svojpomocne sa hľadí na ne ako neplatné. Dobrým príkladom je dojednanie o zmluvnej pokute, ktorá musí byť súčasťou hlavnej zmluvy, nestačí pokiaľ je uvedená len v obchodných podmienkach, v takom prípade je toto dojednanie neplatné. Preto odporúčame vynechať zo svojich obchodných podmienok tie dojednania, ktoré zhoršujú postavenie spotrebiteľa ( rozhodcovská doložka, zmluvná pokuta a iné)

Naopak prevádzkovateľ nesmie zabudnúť zakomponovať do svojich obchodných podmienok informácie (v prípade ak nie sú uvedené v hlavnej zmluve), ktoré vyžadujú okrem občianskeho a obchodného zákonníka nasledujúce predpisy:

  • zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
  • zákon o ochrane spotrebiteľa
  • zákon o ochrane osobných údajov (prevádzkovateľ musí mať oznámené informačné systémy a v niektorých prípadoch aj vytvorený bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov)
  • zákon o elektronickom obchode (prikazuje povinné informácie na internetovej stránke)

Množstvo údajov, ktoré musí prevádzkovateľ oznámiť spotrebiteľovi je obšírny a vyžaduje podrobné oboznámenie sa s problematikou. Napríklad je potrebné uvádzať, kontaktné údaje podnikateľa (jeho názov, sídlo, IČO, DIČ, adresu elektronickej pošty atď.), kedy môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy uzatvorenej elektronicky, aký je postup pri reklamácii, ako je nakladané s osobnými údajmi spotrebiteľa a iné.

Podnikateľom, ktorí dodávajú tovar alebo poskytujú služby odporúčame aby nezabudli hlavne na tieto časti obchodných podmienok:

  • Reklamačné a záručné podmienky
  • Odstúpenie od zmluvy
  • Ochrana osobných údajov
  • Výhrada vlastníckeho práva
  • Platobné a dodacie podmienky
  • Zaisťovacie prostriedky

Reklamačné a záručné podmienky

Zákon sám ustanovuje pravidlá, podľa ktorých je potrebné postupovať pri reklamácii tovaru. Predávajúci si môže bližšie upraviť v obchodných podmienkach adresy, lehoty ale len v prospech spotrebiteľa. Zákonom prikázané ustanovenia sú napríklad podmienky o spôsobe reklamácie, adresy kde možno uplatniť reklamácie a iné.

Odstúpenie od zmluvy

Zákon ustanovuje kedy je možné od zmluvy odstúpiť poprípade sa na tom môžu dohodnúť zmluvné strany. Odporúčame preto aby obchodné podmienky obsahovali podrobnejšie popísanie prípadov kedy môžu zmluvné strany odstúpiť, napríklad závažné porušenie zmluvy, kedy je možné od zmluvy odstúpiť. Podnikateľ je povinný oboznámiť spotrebiteľa o možnosti odstúpiť od zmluvy do 14 dní.

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ dochádza k spracúvaniu osobných údajov, na základe ktorých je možné identifikovať zákazníka (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email) a chcete využiť tieto informácie za účelom jeho registrácie na odber informácií o novinkách. Je potrebné do obchodných podmienok zakomponovať účel spracovania osobných údajov a doložku, že prijatím obchodných podmienok zákazník dáva súhlas s takýmto spracovaním.

Výhrada vlastníckeho práva

K prechodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho dochádza v momente odovzdania a prevzatia veci (aj v prípade keď bol tovar odovzdaný prepravcovi) preto odporúčame uviesť výhradu vlastníckeho práva, podľa ktorého vlastníctvo k veci prejde na kupujúceho až zaplatením kúpnej sumy. Pokiaľ neuhradí faktúru, tak sa predávajúci môže dožadovať vrátenia dodaného tovaru.

Platobné a dodacie podmienky

Je potrebné mať upravené čas, spôsob a miesto dodania tovaru, tieto informácie sú pre spotrebiteľov veľmi dôležité.
Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Certifikácia
e-shopu
Kompletné VOP a reklamačný poriadok na mieru. Obdržíte aj ročnú certifikáciu a potvrdenie o bezchybnosti Vášho obchodu.

Pravidlá
certifikácie
Všetky pravidlá, ktoré musí E-shop pred certifikáciou spĺňať, aby mu mohol byť udelený certifikát kvality eshopu.

Vypracovanie
VOP a RP
Prevádzkujúci E-shop potrebuje aby mal vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

Stiahnite si
dokumenty
Dokumentácia vhodná pre vlastníkov E-shopu a ich klientov