Klientská Zóna
Blog -> Ochrana osobných údajov v e-shope


Upraviť novinku
27.06.2016   |
overenyshop.sk

Ochrana osobných údajov v e-shope


S prevádzkovaním e-shopu vznikajú prevádzkovateľovi aj mnohé povinnosti ohľadom ochrany osobných údajov. Je tiež povinný zostaviť obchodné podmienky na túto problematiku. A v neposlednom rade je potrebné tieto informácie zverejniť zákazníkom.

S prevádzkovaním e-shopu však môžete začať až po registrácií na Úrade na ochranu osobných údajov.

Zákazník má právo byť informovaný o istých skutočnostiach, ktoré určuje zákon a prevádzkovateľ e-shopu by ich mal zverejniť vo svojich obchodných podmienkach ešte prvou objednávkou. Sú to tieto informácie:

 • Aké údaje, na ktorý účel, ako dlho budete o zákazníkovi zhromažďovať a spôsob nakladania s nimi
 • Ktoré konkrétne informácie môžete od zákazníka požadovať a ktoré nie
 • Prehlásenie, že si získanie zákazníkových osobných údajov nebudete vynucovať ani ich získanie podmieňovať
 • Identifikačné údaje tretích osôb, ktoré budú mať k osobným informáciám prístup a na aký účel ich potrebujú, napríklad o dopravcovi
 • Poučenie zákazníka o možnosti a spôsobe zmeny alebo vymazania svojich osobných údajov
 • Číslo vášho informačného systému z Úradu na ochranu osobných údajov

Vzor informácií o ochrane osobných údajov

1.    Ochrana osobných údajov

1.1.  Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou musí oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého bydliska, poštové smerovacie číslo a kontakt v podobe telefónneho čísla a emailovej adresy.

1.2.  Kupujúci, ktorý je právnickou osobou je povinný predávajúcemu poskytnúť tieto osobné údaje: obchodné meno, IČO, DIČ alebo IČ DPH, adresu, PSČ, telefónne číslo a emailovú adresu

1.3.  Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Sú to údaje uvedené vyššie, ale aj iné, ktoré predávajúci potreboval k svojej činnosti spracovať a udržiavať. Uzavretím zmluvy dáva kupujúci súhlas ja na poskytnutie týchto informácií inej osobe.

1.4 Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi kupujúceho bude narábať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci týmto súhlasí, že predávajúci môže spracovávať jeho osobné údaje po dobu určitú do času naplnenia účelu ich spracovávania. Tento súhlas však môže kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou. Odvolanie nadobudne účinnosť do 1 mesiaca od jeho doručenia kupujúcemu.

1.5.  Predávajúci sa tiež zaväzuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ bude osobné zákazníka získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Vyhlasuje tiež, že ich bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať tak, aby neodporoval ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

1.6. Predávajúci rešpektuje zákaz získavania súhlasu kupujúceho vynucovaním alebo podmieňovaním si pod hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

1.7.  Predávajúci je po písomnej žiadosti kupujúceho povinný mu poskytnúť:

v zrozumiteľnej forme : 

 • Informácie o zdroji, odkiaľ získal osobné údaje na spracúvanie
 • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií
 •  odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

Predávajúci musí na žiadosť kupujúceho zabezpečiť tiež:

 • likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; (ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, kupujúci môže požiadať o ich vrátenie)
 • opravu neaktuálnych, nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

1.8.  Bezplatnou písomnou žiadosťou môže kupujúci u predávajúceho namietať voči

- využívaniu jeho osobných údajov, ak by boli využívané na účely priameho marketingu v poštovom styku

- poskytovaniu v zákone § 7 ods. 4 písm. d) uvedených osobných údajov, ak by boli poskytované na účely priameho marketingu

- spracúvaniu jeho osobných údajov, v prípade, že pravdepodobne budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu

1.9.  Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

1.10.  Bezplatnou písomnou žiadosťou respektíve osobne (ak ide o bezodkladnú vec) môže kupujúci u predávajúceho kedykoľvek namietať:

- voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ. Ak má oprávnené dôvody a dôkazy o neadekvátnom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmom, ktoré môžu byť následne poškodené. Ak sa ukáže, že je námietka opodstatnená, povinnosťou predávajúceho je tieto osobné údaje bez odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia

- nesúhlasiť a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho. Ak by išlo o rozhodnutie, ktoré by malo na zákazníka právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. V tomto prípade má kupujúci právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia inou metódou ako autorizovaná forma spracúvania.

1.11. Predávajúci musí žiadosti kupujúceho vyhovieť. Rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ.

1.12. Ak to ustanovuje osobitný zákon, ktorý obsahuje opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, respektíve ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor – kupujúci si svoje právo uplatniť nemôže.

 

1.13.   Ak má kupujúci podozrenie, že sú jeho osobné údaje spracúvané neoprávnene, skutočnosť môže oznámiť Úradu ma ochranu osobných údajov. V prípade, že nie je právne spôsobilý, toto právo môže zaňho uplatniť jeho zákonný zástupca.

 

1.14. Ak kupujúci už nežije, práva, ktoré podľa ZnOOÚ mal, zaňho môže uplatniť blízka osoba. Podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní požiadavky kupujúceho predávajúci zadarmo. Výnimkou je len úhrada vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

1.15. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 • Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
 • prepravca X [uveďte ďalšie firmy alebo osoby, ktoré využívate na dodanie tovaru]

 

1.16. Kupujúci si môže zmeniť osobné údaje po prihlásení na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii.

1.17. Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom [uveďte číslo vašej registrácie].
Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Certifikácia
e-shopu
Kompletné VOP a reklamačný poriadok na mieru. Obdržíte aj ročnú certifikáciu a potvrdenie o bezchybnosti Vášho obchodu.

Pravidlá
certifikácie
Všetky pravidlá, ktoré musí E-shop pred certifikáciou spĺňať, aby mu mohol byť udelený certifikát kvality eshopu.

Vypracovanie
VOP a RP
Prevádzkujúci E-shop potrebuje aby mal vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

Stiahnite si
dokumenty
Dokumentácia vhodná pre vlastníkov E-shopu a ich klientov