Klientská Zóna

overenyshop.sk


 

Kancelária v Bratislave na adrese:

Záhradnícka 46/A, 82108 Bratislava

V prípade potreby osobného stretnutia nás neváhajte kontaktovať.


Krši s.r.o. - prevádzkovateľ portálu
Záhradnícka 46/A
82108 Bratislava
Slovensko
www.overenyshop.sk

Krši s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 30574/S

Kontaktná osoba

Meno: Mgr. Michal Kaliak
Telefón: +421 948 737 744
E-mail: info@overenyshop.sk

Naša kancelária sa nachádza v Bratislave.

Údaje

IBAN: SK40 5600 0000 0067 5537 9001
IČO: 50 532 464
DIČ: 2120359406

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom elektronických služieb a príjemcom elektronických služieb a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí elektronických služieb.

Poskytovateľom je spoločnosť Krši s.r.o., IČO: 50532464, Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.30574/S (ďalej len „poskytovateľ“).

Objednávateľom elektronických služieb je fyzická osoba alebo právnická osoba ako príjemca elektronických služieb, ktorá využíva elektronické služby výhradne na účel podnikania (ďalej len „objednávateľ“).

Elektronické služby sú služby poskytované prostredníctvom internetového portálu www.overenyshop.sk alebo jeho jazykových mutácií (ďalej len „internetový portál“), ktorého je poskytovateľ prevádzkovateľom (ďalej len „služby“).

Zmluva o poskytnutí elektronických služieb je zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorá je uzavretá elektronickými prostriedkami na diaľku medzi poskytovateľom a objednávateľom v súlade s Článkom 2 VOP (ďalej len „zmluva o poskytnutí služieb“ alebo len „zmluva“). Zmluvou podľa týchto VOP sa rozumie aj zmluva o poskytovaní služieb, ktorá nie je uzavretá na diaľku.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia

Článok 2

Objednávka a uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká momentom odoslania objednávky uskutočnenej objednávateľom prostredníctvom internetového portálu použitím príslušného pokynu objednaj resp. tlačidla označujúceho úkon objednania, s výnimkou pokynu resp. tlačidla „nezáväzná objednávka“ alebo iného označenia nezáväznosti úkonu, za podmienok riadneho, pravdivého a úplného uvedenia všetkých údajov v objednávke, vyžadovaných internetovým portálom (v príslušnom formulári) a úhradou príslušnej ceny za službu; V prípade, ak aj neboli všetky údaje uvedené objednávateľom riadne a úplne, je poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, ak ju potvrdí.

Zmluvný vzťah tiež vzniká úhradou príslušnej ceny za službu v prípade, ak nebola objednávka odoslaná prostredníctvom internetového portálu ale inými elektronickými prostriedkami prípadne ak bola objednávka doručená poskytovateľovi v písomnej podobe. Podmienkou je riadne, pravdivé a úplne uvedenie všetkých údajov vyžadovaných internetovým portálom (v príslušnom formulári) alebo vyžadovaných iným formulárom odoslaným objednávateľovi emailom, inými elektronickými prostriedkami (ďalej spoločne len „email“) alebo inak doručeným. V prípade, ak aj neboli všetky údaje uvedené objednávateľom riadne a úplne, je poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, ak ju potvrdí.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom sú tieto VOP platné v čase odoslania objednávky alebo v čase ich odoslania objednávateľovi prostredníctvom emailu (ak nejde o odoslanie objednávky prostredníctvom internetového portálu) alebo v čase, kedy sa s nimi objednávateľ preukázateľne oboznámil pri objednávaní služby.

Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania poskytovateľa objednávateľom sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o poskytovaných službách.

Uzavretie zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom potvrdí poskytovateľ akceptačným emailom.

Článok 3

Platobné podmienky

Ceny Služieb sú uvedené na stránke www.overenyshop.sk. Dodávateľ nie je platcom DPH.

Cena Služieb sa uhrádza vopred na základe faktúry alebo vygenerovaných nezameniteľných platobných informácii.

Nakoľko Dodávateľ nie je platcom DPH cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty.

Objednávateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry.

V prípade, že sa pri niektorej Službe vyskytne cena, ktorá je evidentne chybná (napr. cena 0 euro alebo 1 euro a pod.), Dodávateľ nemá povinnosť poskytnúť Službu za chybnú cenu.

V takomto prípade Dodávateľ môže Objednávateľovi ponúknuť poskytnutie Služby za riadnu cenu. Ak Objednávateľ s riadnou cenou nesúhlasí, môže od Zmluvy o poskytnutí Služby odstúpiť.

Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny Služieb, ktoré sú uverejnené na stránke www.overenyshop.sk s tým, že nové ceny Služieb sú platné dňom ich zverejnenia na stránke www.overenyshop.sk. Takáto úprava cien sa nevzťahuje na Služby, ktoré boli objednané pred zmenou.

Článok 4

Odstúpenie do Zmluvy o poskytnutí Služby

Ak nie je s klientom písomne dohodnuté alebo v týchto VOP uvedené inak, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez uvedenia dôvodu, alebo z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek po jej vzniku, avšak najneskôr do uskutočnenia služby objednanej objednávateľom, a to zaplatením odstupného vo výške 50% z celkovej ceny služby (vrátane poplatkov). Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí Služby po úhrade ceny za službu zo strany Objednávateľa, je Dodávateľ povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného.

Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez uvedenia dôvodu, alebo z akéhokoľvek dôvodu, ako napríklad:

Objednávateľ uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje v dotazníku, ktorý odoslal Dodávateľovi na jeho emailovú adresu, alebo sa ukážu ako nepravdivé alebo neúplné iné údaje, ktoré poskytol Objednávateľ Dodávateľovi, alebo

Objednávateľ neposkytol bezodkladne Dodávateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní Služby, alebo

Dodávateľovi budú doručené akýmkoľvek spôsobom pozmenené Dodávateľom poskytnuté dokumenty v súvislosti s poskytnutím Služby, alebo

Objednávateľ neposkytol Dodávateľovi všetky potrebné dokumenty pre poskytnutie Služby v požadovanom počte, forme alebo obsahu, alebo nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie Služby , alebo

V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí Služby zo strany Dodávateľa je Dodávateľ povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu služby zníženú o sumu hodnoty už poskytnutých služieb a reálnych nákladov Dodávateľa, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od Objednávateľa prijal.

Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí Služby sa musí uskutočniť písomne alebo elektronickou formou zaslaním emailovej správy na známu emailovú adresu druhého účastníka. V prípade odstúpenia elektronickou formou, je odstúpenie účinné dňom odoslania odstúpenia na emailovú adresu druhého účastníka.

Článok 5

Spôsob poskytnutia služby poskytovateľom

Objednávateľ sa riadi pokynmi zverejnenými na internetovom portáli a doručenými emailom.

Poskytovateľ je povinný poskytovať služby s profesionálnou starostlivosťou a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými objednávateľom prostredníctvom internetového portálu alebo inak (napr. emailom, telefonicky a pod.). Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi objednávateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú.

Poskytovateľ je povinný informovať o všetkých dôležitých krokoch pri poskytnutí služby. Po riadnom poskytnutí služby, je poskytovateľ povinný bezodkladne zaslať poštou kompletnú písomnú dokumentáciu objednávateľovi. Pokiaľ sa zásielku nepodarí objednávateľovi doručiť, uloží ju poskytovateľ u seba a upovedomí o tom objednávateľa emailom, čím sa považuje povinnosť podľa tohto odseku za splnenú.

Ak je pre splnenie povinností poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo strany objednávateľa, je objednávateľ povinný poskytnúť takúto súčinnosť bezodkladne na výzvu poskytovateľa, najmä, ale nie výlučne, v prípadoch ak poskytovateľ požiada objednávateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke.

Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií (vrátane dokumentov) zadaných a zaslaných prostredníctvom internetového portálu alebo inak poskytnutých poskytovateľovi a vyhlasuje, že sú pravdivé.

Ak sa vyžaduje podpis dokumentu, zaväzuje sa objednávateľ podpísať takýto dokument vlastnoručne. Pokiaľ osoba oprávnená podpísať predmetný dokument nie je totožná s objednávateľom, zaväzuje sa objednávateľ zabezpečiť vlastnoručný podpis oprávnenej osoby.

Objednávateľ súhlasí s doručovaním noviniek a/alebo marketingových informácii prostredníctvom emailu na ním zadanú emailovú adresu uvedenú v objednávke. Tento súhlas môže emailom na adrese info@overenyshop.sk kedykoľvek odvolať.

Objednávateľ súhlasí s uvedením a zverejnením jeho obchodného mena alebo obchodného mena spoločnosti ktorej založenie alebo zmeny objednal a názov obce, v ktorej majú sídlo, v referenciách poskytovateľa (to zn. subjekty, ktoré využili služby poskytovateľa) na internete alebo v inak. Tento súhlas môže emailom na adrese info@overenyshop.sk kedykoľvek odvolať.

Poskytovateľ je oprávnený poskytovať služby aj prostredníctvom tretej osoby.

Objednávateľ nie je oprávnený vykonávať bez súhlasu poskytovateľa zmeny v dokumentácii poskytnutej poskytovateľom.

Článok 6

Čas dodania služby

Všeobecná dodacia lehota objednanej služby je 5 pracovných dní, pokiaľ nie je na internetovom portáli uvedené inak. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia kompletných a správnych informácií, údajov a platných a podpísaných dokumentov (listín) zo strany objednávateľa poskytovateľovi potrebných pre poskytnutie služby.

Dodacia lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti a/alebo so splnením svojich povinností.

Poskytovateľ si ďalej vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania služby objednávateľovi v závislosti od množstva prijatých objednávok tretích osôb v relevantnom období. O tejto skutočnosti je poskytovateľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať. V prípade ak objednávateľ nebude mať záujem na poskytnutí služby v neskoršom termíne, je oprávnený jednostranne zrušiť zmluvu. Povinnosť uhradiť odstupné sa na objednávateľa v tomto prípade nevzťahuje.

Článok 7

Zodpovednosť

Dodávateľ prostredníctvom stránky www.overenyshop.sk ani v rámci poskytovaných Služieb neposkytuje právne rady alebo služby podľa osobitných predpisov a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa Dodávateľ v maximálnej miere snaží o to, aby informácie, ktoré sú obsahom stránky www.overenyshop.sk boli presné, nepreberá akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Dodávateľ nenesie voči tretím stranám zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií v súvislosti s poskytnutím Služby alebo informácii uvedených na www.overenyshop.sk.

Dodávateľ upozorňuje, že informácie uvedené na stránke www.overenyshop.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a že je oprávnený meniť rozsah poskytovaných Služieb uvedených na www.overenyshop.sk. Takáto zmena sa nevzťahuje na už doručené objednávky.

Dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi najmä, nie však výlučne, ak

Objednávateľ:

uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje v dotazníku, ktorý odoslal Dodávateľovi na jeho emailovú adresu, alebo

neposkytol bezodkladne Dodávateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní služby, alebo

akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah Dodávateľom poskytnutých dokumentov v súvislosti s poskytnutím Služby, alebo

neposkytol Dodávateľovi všetky potrebné dokumenty pre poskytnutie Služby v požadovanom počte, forme alebo obsahu.

Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov tejto stránky. Dodávateľ nezodpovedá za škody ktoré boli spôsobené chybným pripojením na www.overenyshop.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači Objednávateľa zaťažuje Objednávateľa.

Článok 8

Reklamácie

Objednávateľ je povinný upozorniť poskytovateľa emailom (info@overenyshop.sk) na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.

V prípade, ak objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže poskytovateľovi podať emailom (info@overenyshop.sk) alebo poštou na korešpondenčnú adresu poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie číslo objednávky a dôvod reklamácie. Reklamácie poskytovateľ vybavuje v pracovných dňoch od 8,00 hod do 16:00 hod a spravidla do piatich (5) pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie.

Okrem toho, objednávateľ môže uviesť svoj názor poskytovateľovi prostredníctvom tzv. feedback dotazníku alebo feedback emailu, ktorý poskytovateľ zasiela spravidla po poskytnutí služby.

V prípade ak vôbec nedošlo k vypracovanie "Všobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku" alebo "Certifikácie E-shopu" z dôvodu porušenia povinnosti na strane poskytovateľa, zaväzuje sa poskytovateľ vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú objednávateľ poskytovateľovi uhradil.

Článok 9

Ceny

Ceny za služby sa spravujú aktuálnym cenníkom uvedeným na portáli v čase objednania služby a považujú sa za zmluvné ceny.

Poskytovateľ sa môže rozhodnúť, že do ceny zahrnie aj niektoré hotové výdavky – o tejto skutočnosti bude objednávateľa informovať emailom alebo na internetovom portáli.

Poskytovateľ je oprávnený meniť ceny služieb uverejnením nových cien na internetovom portáli. Tieto nové ceny sa nevzťahujú na služby, ktoré už boli objednané.

Článok 10
Komunikácia

Objednávateľ súhlasí s komunikáciou najmä prostredníctvom emailovej adresy, telefónneho čísla a poštovej adresy, ktoré poskytne poskytovateľovi. V prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, je objednávateľ povinný oznámiť ich poskytovateľovi. Do momentu oznámenia uvedenej zmeny je pre komunikáciu platný pôvodný údaj.

Informácia alebo listina doručovaná emailom sa považuje za doručenú dňom jej odoslania. Poskytovateľ aj objednávateľ sú z tohto dôvodu povinní denne kontrolovať obsah svojho emailového konta.

Poskytovateľ bude zasielať dokumenty vo formáte Microsoft Word (*.DOC alebo *.DOCX) alebo v inom bežnom formáte (*.rtf alebo *.pdf). Na tento účel sú poskytovateľ aj objednávateľ povinní zabezpečiť aby ich emailové kontá a softwarové a hardwarové vybavenie počítača umožňovalo prijímať a čítať súbory v uvedených formátoch.

Článok 11

Ochrana osobných údajov

Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi postupuje Dodávateľ v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním Služby Objednávateľ potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Dodávateľovi dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Dodávateľa, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

Dodávateľ sa zaväzuje že nebude poskytovať osobné údaje Objednávateľa tretím osobám, s výnimkou svojich zamestnancov a subdodávateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné.

Dodávateľ uchováva osobné údaje, ktoré boli poskytnuté Objednávateľom, výlučne za účelom poskytnutia Služby, za účelom spracovania elektronickej objednávky, zúčtovania platieb a na nevyhnutnú komunikáciu medzi zmluvnými stranami.

Klient súhlasí s poskytnutím svojich kontaktných údajov (e-mail alebo telefón) tretím osobám za účelom získania informácii o tzv. biznis bonusoch, ktoré sú uvedené na stránke. Tento súhlas môže Klient kedykoľvek späťvziať s okamžitou účinnosťou.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

Pri používaní stránky www.overenyshop.sk sa od Objednávateľa očakáva znalosť technických možností internetu.

Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto VOP zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.srostart.sk.

V prípade odchýlnej písomnej dohody od niektorých ustanovení VOP medzi Objednávateľom a Dodávateľom má prednosť osobitná dohoda.

Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť prednostne formou dohody.

Používateľ tejto stránky používaním stránky www.overenyshop.sk alebo zaslaním elektronickej objednávky z tejto stránky (Objednávateľ) vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil, porozumel ich obsahu a súhlasí s týmito VOP v celom rozsahu a bez výhrad.

Vzťahy medzi Objednávateľom a Dodávateľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sú upravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

Kontaktné údaje Dodávateľa Krši s.r.o., IČO: 50532464, Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.30574/S, e-mail: info@overenyshop.sk

Certifikácia Vášho E-shopu za 5 dní


Konečná Cena:     90,- €

Pravidla Certifikácie

ktoré musíte spĺňať

Vypracujeme Vám
Reklamačný poriadok a

Všeobecné obchodné podmienky

Presne na mieru
pre Váš obchod
Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Škodový zápis a povinnosť jeho spísania pri doručení poškodeného tovaru
Vyžadujete v rámci svojho e-shopu od zákazníka, aby v prípade doručenia poškodenej zásielky spísal s prepravcom škodový zápis? Vedzte, že zákazník to môže odmietnuť. Nemá totiž tak...


Môžem predávať mydlá a kozmetiku ktoré vyrobím doma?
Výroba mydiel ani iných kozmetických prípravkov doma nie je povolená bez splnenia zákonných podmienok. Zároveň nie je dovolené takéto výrobky predávať, či už v kamennej predajni, prost...