Klientská Zóna

NAŠE PRAVIDLÁ CERTIFIKÁCIE

CERTIFIKOVANÝ OBCHOD

www.OVERENYSHOP.sk

Certifikačné pravidlá

Verzia: 3.2

Platné od: 01.01.2015


Základné ustanovenia

V týchto certifikačných pravidlách nájdete informácie a podmienky, ktoré je povinný internetový obchodník spĺňať, aby mu mohol byť udelený certifikát „Certifikovaný Internetový Obchod“.

Spotrebiteľom (zákazníkom) sa v tomto texte chápe fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje rôzne výrobky alebo služby a nevyužíva ich na podnikateľské účely. Spotrebiteľom sa tiež rozumie osoba, ktorá sa chystá nakupovať tieto tovary alebo služby.

Dodávateľom sa chápe osoba, ktorá je podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou uzatvára spotrebiteľ v prípade nákupu (objednávky) zmluvu (tzv. „zmluvu na diaľku“)

Obchodom chápeme internetový obchod, ktorý je prevádzkovaný dodávateľom a je  reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu, ktoré sa nachádzajú na určitej internetovej doméne.


1. Informácie o dodávateľovi

Spotrebiteľ musí mať možnosť oboznámiť sa pred nákupom, počas nákupu a aj po uzavretí zmluvy prostredníctvom zrozumiteľného, viditeľne umiestneného odkazu na internetovej stránke obchodu s týmito informáciami, ktoré sa týkajú dodávateľa:

1.1. úplné obchodné meno dodávateľa,

1.2. identifikačné číslo (IČO) dodávateľa a ak je platcom DPH, tak aj daňové identifikačné číslo (IČ DPH). Ak nie je dodávateľ platcom DPH, musí túto skutočnosť uviesť.

1.3. zápis v obchodnom registri - oddiel, číslo vložky a príslušný registrový súd - alebo

musí uviesť zápis na podobnej verejnej listine,

1.4. sídlo, ak sa jedná o právnickú osobu a adresa miesta podnikania, ak sa jedná o podnikateľa – fyzickú osobu,

1.5. kontaktná adresa alebo adresa prevádzkarne ak sa miesto podnikania nezhoduje so sídlom alebo miestom podnikaniaii,

1.6. meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedná za prevádzku obchodu (zodpovedný vedúci) a taktiež je potrebné zverejniť kontaktnú adresu elektronickej pošty alebo podobný kontaktiii,

1.7. kontaktné údaje dodávateľa. Ide o údaje ako je telefónne číslo, prevádzkové hodiny, kedy je možné telefónnu linku využiť, a taktiež je potrebné zverejniť adresu/adresy elektronickej pošty, na ktorej sa dodávateľ zaväzuje, že bude na prijatú elektronickú poštu odpovedať v lehote 3 pracovných dní od jej obdržania.  Ak nie je možná komunikácia prostredníctvom telefónu alebo elektronickej pošty, dodávateľ musí o tejto skutočnosti informovať na stránkach obchodu,

1.8. ak je možnosť platby prevodom na bankový účet, tak číslo bankového účtu,

1.9. názov a adresa orgánu dohľadu alebo dozoru, ktorému podlieha činnosť dodávateľa.


2. Informácie o tovare

Pred nákupom ako aj počas jeho priebehu musí mať spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa s v obchode s informáciami o tovare, ktorý je ponúkaný dodávateľom:

2.1. názov, hlavné charakteristiky tovaru a služieb, prípadne iné údaje podľa povahy výrobku, ktoré sú

potrebné k jeho jednoznačnej identifikácii, označenie „značky“ (väčšinou výrobcu – dovozcu),

2.2. pri textilných výrobkoch údaje o zložení materiálu. Nie je potrebné uvádzať na tých výrobkoch, ktoré podľa zvláštneho predpisu nepodliehajú povinnosti označovania,

2.3. pri obuvi údaje o materiáloch použitých na ich hlavné časti. Nie je potrebné uvádzať na tých výrobkoch, ktoré podľa zvláštneho predpisu nepodliehajú povinnosti označovania,

2.4. cenu za tovar v EUR vrátane DPH,

2.5. záručnú dobu poskytnutú na tovar alebo dátum minimálnej trvanlivosti ak ide o potravinárske výrobky. Ak ide o potravinárske výrobky, ktoré podliehajú rýchlej skaze, v zmysle zvláštneho zákona, tak aj údaj o dátume použiteľnosti. AK sa tieto údaje zhodujú pre všetok tovar alebo skupiny tovarov, môžu byť tieto údaje uvedené v nákupnom poriadku resp. obchodných podmienkach. Spotrebiteľ musí mať možnosť sa s dĺžkou poskytovanej záručnej dobyv  oboznámiť pred objednaním tovaru.

2.6. dobu platnosti akčnej ponuky alebo akčnej ceny. Ak je táto doba

pre všetky tovary rovnaká, je možné ju uviesť súhrnne v nákupnom poriadku resp. obchodných

podmienkach.

2.7. dodaciu lehotu. Ak je dodacia lehota totožná pre celé skupiny tovarov,  môže ju dodávateľ uviesť v nákupnom poriadku resp. obchodných podmienkach.


3. Informácie o procese objednania, dodacie podmienky

Spotrebiteľ musí mať možnosť oboznámiť sa pred nákupom, počas nákupu a aj po uzavretí zmluvy s informáciami o spôsobe vykonania objednávky, a to hlavne s nákupným poriadkom resp. obchodnými podmienkami. Ide o tieto informácie:

3.1. možnosti spôsoby dopravy tovaru a tiež ceny jednotlivých druhov dopravy v EUR vrátane DPH,

3.2. možnosti, akými je možné zaplatiť tovar a cenu v EUR, ktorá je účtovaná dodávateľom k tovaru v prípade, ak nie je súčasťou ceny, ktorá je uvádzaná pri doprave (ide napríklad o cenu za dobierku),vi vrátane DPH,

3.3. ďalšie poplatky týkajúce sa realizácie objednávky,

3.4. ak je cena poštovného/dopravného odlišná podľa výšky sumy nákupu alebo podľa počtu kúpených kusov, je potrebné zverejniť zrozumiteľný prehľad týchto poplatkov,

3.5. lehoty doručenia, ktoré deklarujú prepravné firmy alebo pošta pre jednotlivé druhy doručení,

3.6. ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou, tak je potrebne uviesť náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku,

3.7. pravidlá poskytovania zliav alebo bonusov, ak ich dodávateľ ponúka,

3.8. spôsob a lehotu prevzatia spotrebiteľom dokumenty ako daňového dokladu, záručného listu a pod.,

3.9. spôsob komunikácie dodávateľa so spotrebiteľmi po odoslaní objednávky,

3.10. ak to pri určitom tovare zákon umožňuje, tak aj informáciu o práve odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia plnenia,

3.11. spôsob, akým môže spotrebiteľ stornovať objednávku,

3.12. postup dodávateľa, ako bude postupovať ak zistí, že nie je schopný dodať tovarvii alebo ak je schopný realizovať objednávku len z časti,

3.13. spôsob a lehotu vrátenia peňazí, ak nastane odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy alebo ak nastane odstúpenie od zmluvy po dohovore s dodávateľom vo vyššie uvedenom prípade, ak spotrebiteľ zaplatil vopred.


4. Proces objednávky

Pred odoslaním objednávky musí mať spotrebiteľ možnosť prezrieť si zoznam tovaru aj s uvedením ceny, ktorý má vložený v „nákupnom košíku“. V tomto alebo v ďalšom kroku procesu objednávky musí byť spotrebiteľ oboznámený so spôsobom dodania a platby (poprípade si vyberať z možností). Musí byť oboznámený s poplatkami za dodanie a ďalšími účtovnými poplatkami, ktoré plynú pre konkrétny nákup.

Proces objednávky je potrebné zostaviť tak, aby spotrebiteľ keď je vyzvaný k schváleniu/odoslaniu/potvrdeniu objednávky vedel, aká je celková suma, vrátane všetkých poplatkov a DPH, ktorú má zaplatiť.

Ani pri rýchlych nákupoch nemôže jednoduché kliknutie na produkt bez uloženia produktu do košíka znamenať objednávku.

Validáciu objednávky je potrebné vykonať aspoň dvoma po sebe nasledujúcimi operáciami, a to prvou pre výber tovaru a druhou pre konečné potvrdenie objednávky.viii Pre rýchle nákupy bez ukladania tovaru do košíka  je potrebné zákazníka informovať v nákupnom poriadku resp. obchodných

Podmienkach, že je možné bezplatné zrušenie objednávky, a to až do času prevzatia tovaru zákazníkom.


5. Potvrdenie objednávky dodávateľom

Dodávateľ musí potvrdiť spotrebiteľovi, že prijal odoslanú objednávku. Potvrdenie objednávky, ktoré zašle dodávateľ spotrebiteľovi, a to napríklad elektronickou poštou, musí obsahovať:

5.1. identifikáciu dodávateľa,

5.2. identifikáciu spotrebiteľa,

5.3. jedinečné identifikačné číslo objednávky,

5.4. dátum a čas uskutočnenia objednávky,

5.5. názov tovaru, objednané množstvo, jednotkovú cenu tovaru, celkovú cenu tovaru,

5.6. spôsoby dopravy a platby, ktoré boli vybrané spotrebiteľom,

5.7. cenu dopravy/doručenia vrátane typu dopravy/doručenia a ďalších účtovaných poplatkov,

5.8. celkovú cenu objednávky, určenú na zaplatenie spotrebiteľom,

5.9 dodaciu lehotu, kedy bude tovar pripravený k preprave/odoslaniu.,

Pri zmene nákupného poriadku resp. obchodných podmienok musia mať spotrebitelia prístup k obchodným podmienkam, ktoré platili ešte v okamihu vykonania ich objednávky.


6. Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za škodu

Spotrebiteľ musí mať možnosť oboznámiť sa pred nákupom, počas nákupu a aj po uzavretí zmluvy  stránkach obchodu s týmito informáciami, ktoré sa týkajú záručnej doby a riešení reklamácií:

6.1. informáciou, že záručná doba začína plynúť od doby prevzatia veci kupujúcim,

6.2. informáciou, kto zaručuje záručný a pozáručný servis a kde sa nachádzajú servisné miesta,

Súčasťou informácií na stránkach obchodu, ktoré musia byť dostupné spotrebiteľom, musí byť aj Reklamačný poriadok, ktorý informuje najmä o:

6.3. kontaktných údajoch potrebných pre vybavovanie reklamácií ak sú údaje odlišné od kontaktných údajoch o dodávateľovi, uvedených podľa čl. 1 v týchto pravidlách,

6.4. spôsobe uplatňovania reklamácie spotrebiteľom (uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady,

nekompletnosť dodávky a pod.),

6.5. mieste, kam sa dopravuje reklamovaný tovar a kto platí dopravu,

6.6. spôsobe a lehote dodania reklamačného protokolu spotrebiteľovi, ktorý podal reklamáciu,

6.7. spôsobe oznámenia spotrebiteľovi vybavenie reklamácie.


7. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Dodávateľ je povinný uviesť v obchode informácie týkajúce sa ochrane osobných údajov. Tieto údaje je povinný uviesť prostredníctvom zrozumiteľného odkazu, viditeľne umiesteného na stránkach obchodu, ktorý musí byť označený ako “Ochrana osobných údajov”. Spotrebiteľ musí mať možnosť oboznámiť sa pred nákupom, počas nákupu a aj po uzavretí zmluvy  na stránkach obchodu s týmito informáciami:

7.1. Či bude zhromažďovať dodávateľ informácie o spotrebiteľovi a ak áno, o ktoré osobné údaje sa bude jednať, ako dlho a k akým účelom ich bude využívať,

7.2. registračné číslo Úradu pre ochranu osobných údajov, ak dodávateľ spracováva osobné

údaje.

Ak dodávateľ spracováva osobné údaje, musí spotrebiteľa informovať tiež o tom:

7.3. ako bude dodávateľ s týmito údajmi nakladať a ktorú časť, komu a za akým účelom bude tieto údaje odovzdávať,

7.4. ako môže spotrebiteľ údaje meniť a kontrolovať,

7.5. ako môže spotrebiteľ svoje údaje vymazať.


8. Všeobecné ustanovenia

8.1. Žiadne ustanovenia, ktoré sa nachádzajú v obchodnom poriadku/obchodných podmienkach alebo reklamačnom poriadku nesmú byť v rozpore s platnými zákonmi v Slovenskej republike.

8.2. O certifikáciu môže internetový obchod požiadať ak je od začiatku predaja prevádzkovaný nepretržite aspoň tri mesiace.

8.3. Platnosť certifikátu je obmedzená na 1 rok (12 mesiacov), a to odo dňa udelenia

certifikátu. O ukončení platnosti certifikátu bude držiteľ certifikátu oboznámený 15 dní pred ukončením platnosti certifikátu a v prípade, že bude držiteľ certifikátu súhlasiť, bude započítaný proces obnovy certifikačného konania.

8.4. Žiadosť o udelenie certifikátu nie je spoplatňovaná.

8.5. Poplatok, ktorý bol stanovený za vydanie a využívanie certifikátu podľa cenníka http://www.overenyshop.sk/, je potrebné držiteľom certifikátu uhradiť do 14 dní odo dňa udelenia certifikátu.

8.6 Ak vykoná držiteľ certifikátu zmeny vyššie uvedených postupov, je povinný preukázateľným spôsobom bezodkladne informovať http://www.overenyshop.sk/. Ak dôjde k porušeniu týchto Certifikačných pravidiel je http://www.overenyshop.sk/ oprávnená Držiteľa certifikátu vyzvať na bezodkladné zjednanie nápravy.

8.7. Ak dôjde k opakovanému, resp. hrubému porušeniu týchto Certifikačných pravidiel a/alebo

zákonných noriem, ktoré sú platné v SR je http://www.overenyshop.sk/oprávnená odňať udelený certifikát bez

nároku na vrátenie poplatku, účtovaného za vydanie certifikátu, resp. akejkoľvek inej finančnej náhrady.

8.8. Od ukončenia platnosti certifikátu alebo od jeho odňatia je internetový obchod povinný ukončiť využívanie loga a ostatných náležitostí viazaných na certifikát „http://www.overenyshop.sk/“, hlavne odstrániť logo certifikátu a všetky písomné informácie týkajúce sa certifikácii z internetových stránok obchodu , a to do 10 dní od vypršania platnosti.

8.9 Internetový obchod je povinný na internetovej stránke uviesť dohodnutým spôsobom odkaz na

stránku http://www.overenyshop.sk/, a to s pripojením na zoznam certifikovaných obchodníkov a taktiež je povinný uviesť tieto Certifikačné pravidlá.

8.10. Internetový obchod, ktorý je certifikovaný, nesie voči svojim zákazníkom plnú zodpovednosť za nedodržanie vyššie uvedených postupov alebo porušenie povinností, ktoré vyplývajú z týchto Certifikačných pravidiel.


Poznámky k Certifikačným pravidlám

i Najčastejšie informáciou „Dodávateľ nie je platcom DPH“

ii napr. kancelária, prevádzkareň

iii napr. odkaz na kontaktný formulár nachádzajúci sa na stránkach obchodu

iv Odpoveďou sa rozumie zrozumiteľná odpoveď na otázku zákazníka, ktorá nie je len počítačom vygenerovaná odpoveď ako reakcia na otázku

v nestačí uviesť, že záručná lehota je poskytnutá v dĺžke uvedenej v záručnom liste, ktorý je k tovaru pribalený

vi nestačí uviesť napr., že ”ceny podľa taríf Slovenskej pošty”

vii napr. že sa prestal vyrábať

viii napr. prvé kliknutie (alebo rad kliknutí) pre obsah objednávky (pridanie do košíka), na druhé kliknutie (alebo rad kliknutí) pre

konečné potvrdenie objednávky po tom, čo si zákazník vyberie dopravné a platobné možnosti. Alebo ak sa jedná o rýchle nákupy bez ukladania tovaru do košíka, tak na prvé kliknutie detailné zobrazenie informácií, kde bude zverejnená výsledná cena objednávky s DPH, a to aj preddefinovaným spôsobom doručenia tovaru a platby za tovar (pri neregistrovaných zákazníkoch aj kontaktný dotazník s údajmi o zákazníkovi potrebnými k zaslaniu tovaru) a na druhé kliknutie bude potvrdenie (odoslanie) objednávky.


Príloha: Doporučenie k Certifikačným pravidlám

Je na vôli dodávateľa, či sa bude riadiť týmito doporučeniami a či ich bude uvádzať na svojich stránkach.  Nie sú súčasťou povinných pravidiel.

Doporučenie 1: Technické informácie

Ak to charakter obchodu dovoľuje, spotrebiteľ musí mať možnosť oboznámiť sa s informáciami o technických požiadavkách na hardware a software potrebných pre uskutočnenie objednávky v obchode, a to ešte pred nákupom. Má sa jednať hlavne o informácie na akých softwarových platformách a s ktorými prehliadačmi je obchod plne funkčný, prípadne kedy funkčný nie je (napr. bez povoleného javascriptu, cookies alebo podpory aspoň 128-bitového šifrovania atd.).

Doporučenie 2: Daň z pridanej hodnoty

Doporučenie je hlavne pre dodávateľov (obchodníkov), ktorých významnú zložku zákazníkov tvoria osoby - podnikatelia /platcovia DPH:

Je potrebné uvádzať ceny v EUR, a to tak bez, ale aj vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a s uvedením sadzby DPH. Ak dodávateľ nie je registrovaný ako platca DPH, je potrebné uvádzať pri všetkých cenách „Dodávateľ nie je platcom DPH“, alebo uviesť takýto údaj na dobre viditeľnom

mieste v nákupnom košíku, v e-maili potvrdzujúcom evidovanie/prijatie objednávky a taktiež v nákupnom poriadku resp. obchodných podmienkach.


Certifikácia Vášho E-shopu za 5 dní


Konečná Cena:     90,- €

Pravidla Certifikácie

ktoré musíte spĺňať

Vypracujeme Vám
Reklamačný poriadok a

Všeobecné obchodné podmienky

Presne na mieru
pre Váš obchod
Máte záujem?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@overenyshop.sk
Inšpekčný záznam SOI pri kontrole eshopu
S príchodom pandémie, vzrástol aj počet e-shopov a tým pádom aj počet kontrol zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.


Seriál: 15. Nazvite položky v menu podľa účelu
V niektorých prípadoch môžete pomôcť zlepšiť predaje tým, že sa zamyslíte nad znením položiek v menu.